ID Psykoterapi
Den Identitetsorienterede og Dynamiske terapiform har især fokus på identifikationer – dvs. en stor del af arbejdet går på, at skabe bevidsthed omkring den måde du opfatter dig selv på – hvordan dine selvbilleder påvirker din måde at agere på i dit liv og din måde at relatere til andre på. Det kan f.eks. være reaktionsmønstre som gentager sig på uhensigtsmæssigt vis eller bestemte begrænsende selvbilleder som gør, at du føler dig fastlåst og uden mulighed for at træffe mere bevidste valg i dit liv.
Kendetegnet ved ID psykoterapi er, at terapien har sit afsæt i 7 forskellige terapiretninger. Dvs. at jeg arbejder ud fra en bredere forståelsesramme og en holistisk tankegang og jeg benytter mig af forskellige metoder og terapiformer. Fleksibiliteten ved at kunne arbejde – enten adfærdsterapeutisk, kognitivt, psykodynamisk, systemisk, eksistentielt, humanistisk eller transpersonelt – gør at terapien til hver en tid kan tilpasse sig dig og din aktuelle situation.

Relationel Traumeterapi
De færreste mennesker går igennem livet uden at opleve mere eller mindre traumatiske begivenheder. Det er et livsvilkår. Potentialet for på naturlig vis at komme helskindet igennem et traume udløses desværre ofte kun delvist og i mange tilfælde slet ikke. Derfor går mange af os rundt med en – bevidst eller ubevidst – oplevelse af, at lige netop dén traumatiske erfaring – stor som lille – aldrig er blevet mødt. At tilstanden ikke er blevet reguleret og integreret i personligheden på en hensigtmæssig måde. Det kan påvirke vores tilknytningsmønstre og også vores virkelighedsopfattelse. Vi mennesker er flokdyr og forudsætningen for heling af traumer skabes i kontakten til resten af flokken – i relationen til et andet menneske. Forandringen kan ske i det øjeblik en tilstand, der har været holdt i isolation og kapslet væk, kommer i bevægelse i mødet med en anden person. Således at oplevelsen og traumereaktionen bliver set, mødt og reguleret i fællesskab. I terapien arbejdes der med kropssansninger og selvreguleringsfærdigheder.

TFT/EFT (Tapping)
Tankefeltterapi/Emotionel Frihedsteknik er en kombination af traditionel samtaleterapi og påvirkning af kroppens meridiansystem. Kroppens energibaner, kendt fra bl.a. akupunktur, stimuleres med en let banken forskellige, specifikke steder på kroppen, samtidig med at der fokuseres på ubehaget/temaet og kropsfornemmelsen. Ved at arbejde med krop, tanke og følelse som en helhed og forbinde det følelsesmæssige med det fysiske, kan ubehaget på ganske kort tid behandles og forløses. Metoden er også egnet til selvbehandling.

METAsundhed
METAsundhed/metamedicin er en analysemodel og et værktøj til forståelse af den tætte sammenhæng mellem psyke og krop. Indgangsvinklen er, at traumer, miljø og mentale ubalancer kan være årsag til fysiske symptomer og sygdom. Med udgangspunkt i helhedssynet på helbred og læren om de naturlige biologiske processer arbejdes der i terapien med tanker og følelser, for på den måde at skabe bevidsthed om klientens egentilstand og fokus på evnen til selvhelbredelse.

BACH Terapi
‘Bachs Blomsterremedier’ blev udviklet af den engelske læge Dr. Edward Bach, som forskede i sindets indflydelse på vores fysiske trivsel og velvære. Filosofien er, at hvis vi mistrives – med negative følelser og tanker både i forhold til andre mennesker og til os selv – er det vores sind, der skaber ubalance i kroppen. Systemet består af 39 homøopatiske blomsteressenser, der med et utal af kombinationsmuligheder dækker alle tænkelige negative sindstilstande. Remedierne igangsætter heling og påvirker vores færdigheder indenfor personlig og spirituel udvikling. Herved skabes balance og det bidrager til et mere positivt syn på livet. Bachs blomsterremedier er gennemprøvede siden 1929 og er udbredt i hele verden. Der er aldrig observeret bivirkninger og det er en blid behandlingsform, som kan sammensættes således at terapien – i arbejdet med at opnå større velvære – understøtter dét, det enkelte menneske har brug for.